Skúška na overenie odbornej spôsobilosti masérov

Kód kurzu: bea-mas-skmawp  /  

Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb
Číslo oprávnenia: 3735/2022/OPI-26/1

280,00 €

Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb je opávnena vykonavať skúšky odbornej spôsobilosti v odbore “Wellness pracovník  – masérske služby”. 

 • Číslo oprávnenia: 3735/2022/OPI-26/

email : tajomnik@skwpms.sk

telefón: 0903 350 186

Termín :

 • 18.11.2023
 • 09.12.2023
 • 20.01.2024
 • 17.02.2024
 • 16.03.2024
 • 20.04.2024
 • 18.05.2024
 • 22.06.2024

 

Získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti wellness pracovník – masérske služby

Skúšku odbornej spôsobilosti bude vykonávať Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov v priestoroch spoločnosti Global Education Centre s.r.o. na Mojmírovej 3, v Košiciach

Priebeh skúšok

Skúška bude pozostávať z troch častí, ktoré budú prebiehať  jeden deň  a to podľa stanovených kritérií

 1. Teoretická časť
 • test 30 otázok 
 • ústna odpoveď 1 otázka z oblasti masérskych služieb, alebo saunovania - téma sa ťahá

         2. Praktická časť - téma zvolená podľa zvolených parametrov téma sa ťahá

Po úspešnom absolvovaní skúšky, Vám bude vystavené osvedčenie o úplnej kvalifikácií na základe, ktorého môžete vykonávať činnosť Wellness pracovník masérske služby ako SZČO, s.r.o., ... alebo vykonávať činnosť

ako odborný garant, nie ako zdravotnícky masér !!!

Aké doklady sú potrebné na výkon skúšky

Na overenie odbornej spôsobilosti potrebujete tieto doklady:

I. V prípade ukončenia akreditovaného kurzu ( Wellness pracovník masérske služby )

1. Žiadosť na skúšku odbornej spôsobilosti ( na vyžiadanie - tajomnik@komorawpms.sk )

2. Úradne osvedčený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania / (matrika, notár )

 • stredná škola ( výučný list, maturita )
 • vysoká škola ( VŠ diplom I.st alebo II.st )

3. Úradne osvedčený doklad o ukončení akreditovaného kurzu Wellness pracovník masérske služby ( matrika, notár )

4. Fotokópiu dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pracovnej činnosti príslušnej kvalifikácie ( kópia ) 

 • Zdravotný preukaz na výkon činnosti maséra , alebo potvrdenie od lekára, že môžete vykonávať činnosť maséra– výmenný lístok 

4. Doklad o úhrade poplatku za vykonanie skúšky

 • vo výške 280,00 € na bežný účet príslušnej krajskej zložky komory, kde budete vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti
 • Číslo účtu: IBAN SK: SK16 0900 0000 0051 8816 4025
 • Úhradu zaplaťte až po výzve krajskej pobočky Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov - 10 dní pred skúškou 
 • V prípade platby v hotovosti nás informujte vopred 10 dní pred skúškou - Platbu nie je možné uskutočniť formou splátok

II. V prípade ukončenia iného akreditovaného kurzu

1. Úradne osvedčené osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu úplnej kvalifikácie (matrika, notár )

 • Základná klasická a športová masáž - Akreditovaný kurz MŠVVaŠ !!!
 • Športová masáž - Akreditovaný kurz MŠVVaŠ !!! -
 • Základná klasická masáž - Akreditovaný kurz MŠVVaŠ !!!

Neakreditovaný kurz a iné kurzy nadstavbové neakceptujeme.

2. Potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore , alebo potvrdenie zo sociálnej poisťovne o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore.

 • Čestné prehlásenie o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore masér v prípade ak ste vykonával/a činnosť na základe živnostenského oprávnenia ( kópia - SZČO )
 • Potvrdenie registra fyzických osôb v športe, ak ste vykonávali v rámci praxe v registrovanom športovom klube, TJ      https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List?PersonActivityTypeID=expert
 • osvedčenie o absolvovaní kurzu wellness pracovník - sauner, Sauner a saunové rituály (matrika, notár ) - môže byť aj neakreditovaný kurz
 • osvedčenie vydané len vzdelávacou inštitúciou, ktorá má oprávnenie vykonávať vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti

3. Úradne osvedčený doklad v prípade ak je prax menej ako 5 rokov

 • osvedčenie o absolvovaní kurzu wellness pracovník - sauner, Sauner a saunové rituály (matrika, notár ) - môže byť aj neakreditovaný kurz
 • osvedčenie vydané len vzdelávacou inštitúciou, ktorá má oprávnenie vykonávať vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti

4. Fotokópiu dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pracovnej činnosti príslušnej kvalifikácie ( kópia ) 

 • Zdravotný preukaz na výkon činnosti maséra , alebo potvrdenie od lekára, že môžete vykonávať činnosť maséra– výmenný lístok 

5. Doklad o úhrade poplatku za vykonanie skúšky

 • vo výške 280,00 € na bežný účet príslušnej krajskej zložky komory kde budete vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti
 • Číslo účtu: IBAN SK: SK16 0900 0000 0051 8816 4025
 • Úhradu zaplaťte až po výzve krajskej pobočky Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov - 10 dni pred skúškou 
 • V prípade platby v hotovosti nás informujte vopred 10 dni pred skúškou - Platbu nie je možné uskutočniť formou splátok

Každý žiadateľ 10 dní pred skúškou obdrží informačný email zo Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov, kde bude potvrdený termín skúšok a bude mu zverejnený okruh tém z ktorých je potrebné sa na skúšku pripraviť.

V prípade neúčasti ( choroba - potvrdenie od lekára, nepredvídateľné okolností ) je potrebné nás informovať emailom alebo písomne najneskôr 48 h o neúčasti a komora Vám stanoví náhradný termín. Náhradné termíny výlučne určuje SKMSaWP !!! .

V opačnom prípade Vám poplatok za skúšku bude vrátený o storno poplatok a to v hodnote 50% poplatku skúšky.

Ak skúšku stornujete 48 h pred skúškou a požiadate o vrátenie poplatku a dokumentov, Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov Vám do 30 dní vráti poplatok aj s dokumentami.

V prípade ak  žiadateľ neuspeje z jednej z troch častí komisia mu navrhne opravnú skúšku v termíne stanovenom SKWPaM

Opravná skúška je spoplatňovaná následovne

 1. Teoretická časť
 • test 30 otázok - 80€
 • ústna odpoveď  80€

         2. Praktická časť

 • praktické prevedenie  - 80€

 

Pre ďalšie otázky nás spokojne oslovte na čísle 0903 350 186. K dispozícii sme od 9.00-12.00, pondelok - piatok.

email : tajomnik@skwpms.sk

telefón: 0903 350 186

 

Podrobnosti a termíny

Spojením neobyčajných cieľov, potenciálu, sily, vytrvalosti a túžby sa zrodí víťaz.
TOP