Pracovník v obchode - Riadenie a ekonomická činnosť podniku

Kód kurzu: man-obch-ekon  /  

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1

350,00 €

Láka Vás práca v oblasti riadenia a ekonomickej činnosti podniku, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Chcete získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu v oblasti riadenia činnosti podniku? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!

V prípade evidencie na  Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny - ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných ako aj zamestnaných cez projekty REPAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám  kurz manažmentu obchodu a služieb na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR. 

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa

Absolvent modulu pozná základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, ekonomickú stránku činnosti podniku, personálnu činnosť podniku, odbytovú činnosť podniku a riadenie podniku. Ovláda základnú daňovú sústavu, bankovú sústavu a poisťovníctvo, kúpno-predajne vzťahy, založenie firmy a vytvorenie podnikateľského plánu.

Čo sa u nás naučíte?

1. Poznáte základne ekonomické pojmy (potreby, členenie potrieb, uspokojovanie, statky, služby, tovar, peniaze, formy a funkcie peňazí, typy ekonomík, dopyt, činitele ovplyvňujúce dopyt, krivka dopytu, konkurencia atď.).

2. Poznáte právne formy podnikania (charakteristiky podniku, vznik, založenie podniku, zrušenie a zánik podniku, práva a povinnosti podnikateľa; čo je akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, družstvo, štátny podnik, verejná obchodná spoločnosť; aké sú riziká podnikania a správny postup pri založení vlastnej firmy).

3. Dozviete sa o vecnej stránke činnosti podniku (čo znamená majetok podniku, členenie majetku; obstaranie, oceňovanie, opotrebenie a odpisovanie investičného majetku; inventarizácia majetku).

4. Tiež dozviete sa o ekonomickej stránke činnosti podniku (čo sú náklady – pojem, členenie, štruktúra, úroveň a plánovanie nákladov; aké sú možnosti znižovania nákladov; hospodársky výsledok – zisk, strata; tvorba cien, regulácia cien, zákon o cenách; finančné hospodárenie podniku).

5. Získate informácie o personálnej činnosť podniku (aké sú pracovnoprávne vzťahy - vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru; pracovné podmienky, sociálna starostlivosť o pracovníkov, sociálne poistenie pracovníkov, odmeňovanie pracovníkov, podstata a funkcie mzdy, mzdové formy atď.).

6. Zoznámite sa s odbytovou činnosťou podniku (čo je odbytová funkcia podniku, aká je podstata odbytu a jeho organizácia; marketing, marketingová stratégia, marketingový mix; cenová politika; komunikačná politika atď.).

7. Zistite informácie o riadení podniku – manažmente (čo je manažment, aká je podstata manažmentu, plánovanie, organizovanie a vedenie, kontrola atď.).

8. Dozviete sa o bankovej sústave a poisťovniach (aké je miesto a úloha bánk v ekonomike, pasívne a aktívne operácie bánk, význam poistenia, poistné odvetvia, formy poistenia, poistné druhy atď.).

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu:

96 vyučovacích hodín

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR.

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobru náladu, ľudský prístup...

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
96VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
Cena
550 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 04.12.2023
To čo sa nám v živote deje je zrkadlom toho ako myslíme a ako konáme.
TOP