Pomocný asistent pre marginalizované skupiny obyvateľstva

Kód kurzu: soc-4  /  

Pomocný asistent pre marginalizované skupiny obyvateľstva

Charakteristika kurzu:

Časová dotácia: 150 vyučovacích hodín

Cieľová skupina:  príslušníci marginalizovaných skupín obyvateľstva

Vstupné vzdelanie: minimálne základné

Cieľ vzdelávania: Účastníci vzdelávania účelne a efektívne asistujú príslušníkom marginalizovanej skupiny obyvateľstva pri činnostiach súvisiacich so sociálnym zabezpečením, sociálnou starostlivosťou, predškolskou výchovou a povinnou školskou dochádzkou a pri voľnočasových aktivitách detí a dospelých.

• Spolupráca s obcou (starostovia)

• Doprovod detí do školy a predškolského zariadenia

• Spolupráca s pedagógmi (učiteľ, vychovávateľ, majster a pod.)

• Vytváranie podmienok na prekonávanie počiatočných jazykových a sociálnych bariér a na uľahčenie adaptácie rómskeho žiaka na nové učebné prostredie.

• Súčinnosť pri organizovaní voľno časových aktivít a stretnutí s rodičmi. • Návštevy rodín a komunity • Komunikácia s úradmi, školou a rodinou žiaka.

• Súčinnosť pri vybavovaní dávok sociálneho zabezpečenia

 

Podrobnosti a termíny

-->
Vždy je možnosť voľby, vždy je čas na zmenu, vždy môžete zmeniť smer, jediné na čom záleží je vaše šťastie.
TOP