Podvojné účtovníctvo

Kód kurzu: eko-04  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

 

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom  projektu RE-PAS !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Obsah kurzu:

  • účtovať v sústave podvojného účtovníctva - ručne aj v účtovnom softvéri
  • viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník a hlavnú knihu
  • zostavovať účtovnú uzávierku, účtovné výkazy a daňové priznania
  • aké sú tvorby syntetickej a analytickej evidencie
  • správne archivovať účtovné doklady a písomnosti...

Modulu 2 - Podvojné účtovníctvo je zameraný na oblasť:
- zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva
- ustanovenia a princípy definované v zákone o účtovníctve
- postupy účtovania a rámcovú účtovnú osnovu pre podnikateľské subjekty účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva.
- vypracovanie interných dokladov, interných smerníc a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky.
- vypracovanie systémov a zásad organizácie účtovných prác.
- zaúčtovanie účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh, v oblasti dokumentácie účtovných prípadov, vystavovania
  účtovných dokladov, vykonania inventarizácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
160VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MŠ SR/3403/2015/88/1
Cena
500 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
25.10.2021
Nič nie je dôležitejšie ako to aby sme boli šťastní, tu a teraz a každý deň.
TOP