Rétorika - Rečový prejav

Kód kurzu: osr-retorika  /  

Kurz zameraný na rozvoj rečového a hlasového prejavu

200,00 €

Rétorika - Rečový prejav

Kurz zameraný na rozvoj rečového a hlasového prejavu.

Účastníci kurzu sa dozvedia o svojich nedostatkoch, alebo prednostiach v rétorike a dostanú návod ako odstrániť prípadné nedostatky a ako na sebe pracovať.
Kurz by tak mohol položiť základy na vypestovanie rečovo – komunikatívnych spôsobilosti, ktoré sú v súčasnosti dôležitým predpokladom pre vykonávanie rôznych povolaní (právnik, učiteľ, obchodník, bankár, riadiaci pracovník ...).
Tento kurz ako celok by mohol dopomôcť absolventom ku zvukovo (hlasovo), ortoepicky (správny výslovnosť), ale aj formálne (neverbálny prejav) korektnej forme prezentácie. Len správnou prezentáciou (nielen po obsahovej stránke) si komunikátor získava uznanie. Osvojením si základných pravidiel rétoriky získajú účastníci kurzu istotu, že ich prejav nebude pôsobiť rušivo.

Obsah kurzu:

1. deň

 •  Analýza aktuálneho rečového prejavu každého z adeptov resp. účastníkov kurzu.
 •  Vyhotovenie zvukového záznamu aktuálneho prejavu účastníka kurzu na vybranú tému
 •  Analyzuje najzákladnejšie problémy vo verbálnom aj neverbálnom prejave
 •  Najčastejšie chyby v rétorike (príp. v komunikačnom dialógu)
 •  Teória a spoločné cvičenia zamerané na odstránenie chýb (práca s dychom,
 •  Spodobovanie, pomocné barličky - hybridné slová, akcent ...)
 •  Prozodické vlastnosti komunikácie: prízvuk, dôraz, emfáza, melódia vety, pauza ...

2. deň

 •  Neverbálny prejav každého účastníka na zvolenú tému v stoji
 • Analýza prejavov a teória základov neverbálneho prejavu pomocou spoločných cvičení
 • Tréma a jej odstránenie (základy súvisiace s rétorikou)
 • Zvukový resp. audiovizuálny záznam z pripraveného prejavu (podľa zadanej témy)
 • Vyhodnotenie výstupov pred a po tréningu.

Možnosť zakúpenia balíka kurzov : výhodná zľava

1 . Lektor:  akreditovaný MŠ SR

2.  Rétorika - Rečový prejav

3.  Koučovací prístup vo vedení ľudí

 

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
2dni
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
200 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 04.12.2023
Na ceste poznania môžeme ísť tak ďaleko ako si dovolíme.
TOP