ISO 9001:2008 Interný auditor

Kód kurzu: iso-01  /  

Školenie v oblasti ISO noriem

Obsah a cieľ:

Ako interný audítor a ten, kto rozhoduje, nesiete zodpovednosť za ďalší vývoj a zlepšovanie systému vo Vašej organizácií. Pri tom ste neustále vyzývaný, aby ste chôdzu po lane medzi strednodobou a dlhodobou perspektívou a aktuálnym riešením denných problémov zvládli ako akrobat. Norma ISO 9001:2008 je výsledkom intenzívneho spracovania celosvetových skúseností.

V rámci tohoto nášho kurzu Vám radi poskytneme kompletné školenie interných audítorov podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 19011:2002

Obsah:

  • požiadavky normy ISO 9001:2008

  • metodiky auditu ISO 19011:2002

  • spôsob hodnotenia výsledkov auditov

  • praktické cvičenia v skupinách

  • prípadný možný zácvik audítorov v realizačnom procese

  • príprava auditu

  • realizácia auditu

  • vypracovanie správy z auditu

  • formulácia nezhôd a vystavenie opatrení k náprave


Cieľová skupina:


Interní audítori spoločnosti, poradcovia, konatelia a profesionálni kvalitári.

Podrobnosti a termíny

Láska nebola vložená do našich sŕdc na to aby tam zostala, ale na to aby sa rozdávala.
TOP